آموزش رنگ موی شرابی

رنگ موی شرابی مناسب پوست های روشن می باشد. بهترین پایه برای رنگ های شرابی